Privacy beleid
van Mijn Diamantje

01-01-2020

Privacy statement Mijn Diamantje

Wet- en Regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is vanaf 25 mei 2018 in werking en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van de informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?

Als u door middel van het inschrijfformulier op onze website een kindplaats aanvraagt in één van onze opvanglocaties, vragen wij u om persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

Uw aanvraag af te handelen.
Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.
U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.
Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.

Ook gebruiken wij u gegevens voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen en om u te informeren over onze activiteiten vanuit Mijn Diamantje.

Wijzigingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Waar nodig passen wij het privacy statement door wetswijzigingen en rechtspraak aan.

Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens

Namens Mijn Diamantje verzamelt en verwerkt ons administratiekanoor LOOKK bovengenoemde gegevens. zij gebruiken persoonsgegevens niet anders dan wij met hen hebben afgesproken. Wij zien erop toe dat LOOKK adequate beveiliging toepast om persoonsgegevens veilig te stellen. De afspraken betreffen het verwerken van persoonsgegevens.:

Voor de totstandkoming van de plaatsingsovereenkomst.
Voor de facturatie
Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst.
Voor het opsporen van (toeslag) fraude (hierbij kan worden gedacht aan het doorgeven van persoonsgegevens aan de FIOD).

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zolang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen, dat is op dit moment 7 jaar.

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheer procedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dit privacy statement is van toepassing op onze webpagina’s. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Uw gegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn, worden verwerkt door ons administratie kantoor LOOKK Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen. U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op het wissen van gegevens indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt ons uw vraag stellen via het e-mailadres info@ mijndiamantje.nl. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden aan info@mijndiamantje.nl